1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van optafel.com handelend onder de handelsnaam Op Tafel, gevestigd aan Sassenstraat 66 te Zwolle. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Zwolle met het inschrijfnummer: 50883410.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Op Tafel behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering en retournering
2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. Levering zal plaatsvinden binnen 2 werkdagen, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd van 2 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Op Tafel ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Op Tafel te ontbinden, door dit schriftelijk (per brief of e-mail) aan Op Tafel te melden. Op Tafel zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
2.3. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen nadat Op Tafel het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Op Tafel te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (per brief of e-mail) aan Op Tafel te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Op Tafel, terug te sturen naar een door Op Tafel vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het retour verzenden te dragen.
2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Op Tafel ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Op Tafel deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Op Tafel het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Op Tafel heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen worden vergoed. Mits de bestelling in zijn geheel wordt teruggestuurd. Mocht de klant klant slechts een gedeelte van de ontvangen bestelling terugsturen dan ontvangt de klant de reeds betaalde verzendkosten echter niet terug, conform de wetgeving.
2.8. Op Tafel behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Op Tafel of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Op Tafel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Op Tafel de klant hiervan schriftelijk (per brief of e-mail) in kennis stellen. Op Tafel heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


3. Prijzen/Verzendkosten
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro`s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW), of 6% omzetbelasting (BTW) voor kookboeken en etenswaren. Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handeling- en verzendkosten (tarievenwijzer van DPD pakketservice) per bestelling in rekening gebracht en boven de € 65,00 en meer zijn de verzendkosten gratis*, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. (*geldt alleen binnen Nederland.)

3.2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy
4.1. Indien u een bestelling plaatst bij Op Tafel, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Op Tafel.
Op Tafel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2. Op Tafel respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
4.4. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Op Tafel. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Op Tafel. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.5. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Op Tafel over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Op Tafel. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

5. Garanties
5.1. Op Tafel staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daar mede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

5.2. De garantietermijn van Op Tafel komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
5.3. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.


6. Offertes
6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Op Tafel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Op Tafel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Overeenkomst
7.1. Een overeenkomst tussen Op Tafel en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Op Tafel op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2. Op Tafel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Op Tafel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


9. Overmacht
9.1. Op Tafel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Op Tafel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3. Op Tafel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Op Tafel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Communicatie
10.1. Op Tafel is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant Op Tafel, dan wel tussen Op Tafel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Op Tafel.

11. Klachten
11.1.Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door

Op Tafel serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht schriftelijk (per brief of e-mail) kenbaar te maken bij Op Tafel (info@optafel.com).
11.3. Op Tafel zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Op Tafel zal de klant hierover informeren.


12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Op Tafel geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2. Op Tafel garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door optafel.com geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

13. Diversen
13.1. Indien de klant aan Op Tafel schriftelijk opgave doet van een adres, dan is Op Tafel gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Op Tafel van de klant een nieuw adres heeft ontvangen.

13.2. Op Tafel is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Op Tafel is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Op Tafel en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Op Tafel er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Aanbieding

© 2011 - 2019 Op Tafel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Om het online winkelen te vergemakkelijken maakt Op Tafel gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en waarin de door u gemaakte keuzes worden bewaard. U kunt deze cookies wissen of het gebruik ervan uitschakelen in de instellingen van uw browser. Wij wijzen u er wel op dat de volledige functionaliteit van onze website dan niet volledig kan worden gegarandeerd.